Späť

Študenti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zvíťazili v súťaži KIA Innovation Award

Spoločnosť Kia Motors Slovakia zorganizovala prvý ročník súťaže KIA Innovation Award určený pre študentov univerzít a vysokých škôl z celého Slovenska.

Hlavnou úlohou ambicióznych študentov bolo vypracovať projekt na témy: inovácia v konštrukcii kolesových vozidiel a ich energetických zdrojov, modernizácia výrobných technológií a postupov v automobilovom priemysle so zameraním na ekológiu, materiálové a priemyselné inžinierstvo, starostlivosť o zákazníkov a popredajné služby. Víťazmi prvého ročníka súťaže sa stali študenti Daniel SiekelaDominik Malec z Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
 
O finančný grant na nákup učebných pomôcok sa v poradí už v piatom ročníku súťaže uchádzali študenti zo štyroch univerzít s celkovo 10-timi projektmi. Hodnotiacu komisiu a odborníkov z automobilového výrobného závodu KIA najviac oslovil projekt terénneho pásového minivozidla s elektrickým pohonom. Jeho autormi sú študenti z Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorí si vybojovali prvé miesto. Študenti sa pri jeho návrhu snažili o nekonvenčný prístup s cieľom zachovať estetickú hodnotu. Vozidlo bude po následnom skonštruovaní využiteľné pri drobných domácich prácach, vo variáciách pre ozbrojené sily, prieskumy a záchranné zložky. Študenti obstáli vo veľmi silnej konkurencii. Na realizáciu projektu tak získali od Kia Motors Slovakia dotáciu vo výške 5 000 Eur. Študenti dotáciu použijú v plnej miere na skonštruovanie terénneho minivozidla, ktoré predstavia na 22. Medzinárodnom Strojárskom Veľtrhu v Nitre. Viceprezident KIA zároveň ponúkol študentom možnosť zamestnania v závode KIA po absolvovaní štúdia.
 
Zapojením sa do súťaže študenti všetkým spolužiakom ukázali, že aktivita zvyšuje úspech a vytvorili si vlastný priestor prepojenia teórie s praxou, čo je cieľom aj národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“.
 
Uznanie študentom vyjadril aj doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne: „Gratulujem našim študentom Danielovi Siekelovi a Dominikovi Malecovi za prvé miesto v súťaži KIA Innovation Award 2014 i vedeniu fakulty, ktoré študentov plne podporovalo. Verím, že aj ďalší študenti si z nich zoberú príklad a počas svojho štúdia sa zapoja do podobných aktivít prepájania štúdia s praxou. Každá mimoškolská aktivita zvyšuje zručnosti študentov a samozrejme aj uplatnenie na trhu práce.“
 
„Mali sme veľmi dobre rozpracovaný projekt a jednou z tém súťaže boli Inovácie v konštrukcii kolesových vozidiel a ich energetických zdrojov. Náš projekt na ňu presne sedel. Potrebovali sme finančné prostriedky na jeho realizáciu, preto sme možnosť účasti v súťaži uvítali. Naším ďalším cieľom je konštrukcia vozidla a jeho následné uplatnenie v praxi,“ vysvetľujú autori víťazného projektu.

Autor textu: Ing. Norbert Jiroš, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.