Späť

Študenti Trenčianskej univerzity A. Dubčeka na praxi v podniku

K rozhodnutiu študentov vymeniť bezstarostné prázdninové dni za prax v podniku nepochybne prispel aj národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.

Vďaka spolupráci trenčianskeho podniku BOST SK, a.s. s tunajšou Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka, môžu aktívni študenti v priebehu augusta absolvovať vzdelávanie v podmienkach podnikovej praxe. Viacerých študentov projekt oslovil predovšetkým aktivitami, vďaka ktorým môžu praxovať v podnikoch už počas štúdia a overiť si získané teoretické schopnosti priamo vo výrobnom procese. Tým sa im bezprostredne otvára  priestor  ľahšieho uplatnenia sa vo vyštudovanom odbore a perspektívne aj kariérna dráha v podnikovom prostredí.

Minuloročné spustenie tohto zaujímavého projektu inšpirovalo do dnešného dňa vyše 100 študentov všetkých stupňov vysokoškolského štúdia, ktorí využili možnosť a prihlásili sa na vzdelávanie v podmienkach podnikovej praxe s podporou národného projektu.

Zámerom národného projektu je okrem iného pokúsiť sa zmeniť celkové myslenie nielen zástupcov vysokých škôl, ktorých študijné programy často nie sú kompatibilné s potrebami a požiadavkami trhu práce, ale aj predstaviteľov podnikovej sféry a v neposlednom rade študentov. Postupne sa potvrdzuje, že mnohí dnešní študenti vysokých škôl už vedia, že bez vlastnej aktivity a iniciatívy, bez účasti na budovaní svojho profesijného rastu aj formou odbornej praxe, to nebudú mať v budúcnosti ľahké. Aj preto, že v dôsledku požiadaviek trhu práce, ktorý je čoraz flexibilnejší, dynamickejší a kreatívnejší, kladú zamestnávatelia čoraz väčšie nároky na absolventov.

Optimisticky v tejto súvislosti vyznievajú slová rektora Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne, doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD.: „Cieľom našej univerzity je poskytovanie kvalitného vzdelania našim študentom a spojením s praxou už počas štúdia im dokážeme garantovať flexibilitu a uplatniteľnosť na trhu práce .“

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.