Späť

Študenti Trenčianskej univerzity na exkurzii v Konštrukte Defence

Študenti Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne dostali príležitosť zúčastniť sa exkurzie s podporou národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti do výrobného proces2014_10_16_7u v odbore svojho vysokoškolského štúdia.

Študenti zo študijného programu Špeciálna strojárska technika vo štvrtok 16. októbra 2014navštívili areál podniku Konštrukta Defence, a.s., kde sa dozvedeli, ako môžu svoje znalosti a zručnosti nadobudnuté počas vysokoškolského štúdia premeniť na hodnoty vytvárané v praxi.

 

2014_10_16_7
Účastníkov exkurzie privítali predstavitelia užšieho vedenia spoločnosti v podnikovej zasadačke, kde študentom v krátkej prezentácii a diskusii konkrétne ozrejmili výrobné zameranie podniku. Z konferenčných priestorov sa študenti premiestnili do prevádzky špeciálneho skúšobníctva podniku. Štud
entov zaujali najmä skúšobné testy 30 mm automatického kanóna a prípravný proces na skúšku, predovšetkým však samotná testovacia streľba. Spolu s pracovníkmi podniku si prešli komory pre simuláciu opotrebenia mechanických častí strojov. Nahliadli do hál s umiestnenými tlakovými a podtlakovými komorami, do priestorov navrhnutých pre simuláciu klimatických zmien prostredia, ako aj pre simuláciu znečistenia prachom, pieskom i vodou.
  
    
Autor: Ing. Norbert Jiroš
2014_10_16_2
2014_10_16_3
2014_10_16_5

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.