Späť

Študenti Trenčianskej univerzity sa vzdelávajú v praxi

Študenti Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne s podporou národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ rozšírili svoje vedomosti z oblasti automobilovej výroby v podnikovej praxi závodu PSA Peugeot Citroën Slovakia v Trnave.

Po krátkej prezentácii zamerania podniku prešli študenti priamo do  výrobných hál, kde im špecialisti postupne predstavili krok za krokom komplexný systém výrobného programu technologicky najnovšieho závodu v  skupine PSA Peugeot Citroën.

Okrem iného mali študenti možnosť vidieť manuálne, ale aj automatizované výrobné procesy s dôrazom na aplikáciu metód a techník priemyselného inžinierstva. Prehliadka podniku zaujala študentov najmä pri treťom plnoautomatizovanom stanovišti montáže podvozku ku karosérii automobilu.

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univePSA Peugeot TnUADrzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je fakulta strojárskeho zamerania orientovaná na konštrukciu, výrobu a spoľahlivosť špeciálnej a mobilnej techniky, na stroje spracovateľského priemyslu, strojárske výrobné stroje a zariadenia. Vychováva odborníkov v oblasti technických materiálov, technologických procesov, výrobného manažmentu, kvality výrobkov, automatizácie a komplexného riadenia výrobných procesov v  strojárskej výrobe, automatizačnej a výpočtovej techniky. Absolventi majú širokú možnosť uplatnenia sa v praxi v oblasti automobilovej a  špeciálnej techniky, ale aj v akomkoľvek strojárskom, výrobnom alebo opravárenskom podniku.

Absolventi Fakulty špeciálnej techniky v študijnom programe Servis a opravy automobilovnájdu uplatnenie ako manažéri údržby servisov a opravovní automobilov, v  dopravných podnikoch a organizáciách využívajúcich automobilovú techniku. Majú schopnosť uplatniť sa i v oblasti služieb a obchodu s  automobilmi, náhradnými dielcami, prevádzkovými hmotami a komoditami súvisiacimi s používaním automobilov. Môžu pôsobiť aj ako samostatní podnikatelia v oblasti údržby, servisu a predaja automobilov.

Napísal Ing. Norbert Jiroš, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.