Späť

Študenti z Materiálovotechnologickej fakulty STU sa zoznámili s prácou v spoločnostiach INA Kysuce a CEIT Žilina

Priamo na vlastné oči mohli študenti Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave so sídlom v Trnave vidieť fungovanie dvoch významných podnikov v Žilinskom kraji.

S podporou projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“,  v polovici decembra 2014, sa zúčastnili exkurzií v podnikoch  INA Kysuce, spol. s r. o. a vo výskumnom centre CEIT a. s. sídliacom v Žiline. Účel a význam exkurzie spočíval v predstavení výrobného programu podniku INA Kysuce, spol. s r. o. sídliacej v Kysuckom Novom Meste a zároveň v predstavení pôsobenia a realizácie aktivít, projektov a vlastnej vedecko-výskumnej činnosti spoločnosti CEIT a. s. sídliacej v Žiline.

V podniku INA Kysuce absolvovali študenti prehliadku 3 výrobných hál, kde boli ukážky a celková prezentácia zameraná na výrobu ložísk s prihliadnutím na logistické a výrobné procesy podniku s kladením dôrazu na aplikáciu metód a techník priemyselného inžinierstva. Tento závod v roku 2000 u nás otvorila nemecká spoločnosť Schaeffler. Ide o popredného výrobcu ložísk a renomovaného dodávateľa pre automobilový, letecký priemysel, ale aj strojárstvo. Okrem toho ponúka rozsiahle služby v oblasti výpočtov, diagnostiky, údržby a montáže valivých ložísk a kompletných systémov.

V žilinskej spoločnosti CEIT bolo študentom ukázané výskumné centrum a predstavené hlavné oblasti zamerania predovšetkým s orientáciou na aplikáciu poznatkov z oblasti produktivity práce, logistiky a vlastnej vedecko-výskumnej činnosti. Skupina CEIT Group sa zameriava na inovácie výrobkov, technológií, procesov, systémov a služieb. Jedným  z cieľov jej činnosti je rast počtu inovatívnych spin off firiem.

Celkovo bola exkurzia z pohľadu študentov, ako aj predstaviteľov podniku hodnotená ako pozitívna. Potvrdzujú to aj názory niektorých zo zúčastnených študentov. „ Exkurzia mi odhalila niečo, s čím som sa doteraz veľmi nestretla. Mala som možnosť spoznať organizáciu práce v oboch spoločnostiach a odniesla som si z toho množstvo poznatkov a skúseností,“ uviedla Monika Selnekovičová, bakalárka z Materiálovotechnologickej fakulty STU. Jej študentský kolega, Tomáš Baran,  k tomu pridal: „Účasť na takejto exkurzii mi určite pomôže pri rozhodovaní sa o mojom budúcom povolaní.“ 

Vyzdvihnúť je potrebné predovšetkým otvorený, priateľský a profesionálny prístup zamestnancov oboch podnikov, ktorí umožnili realizáciu exkurzií za účelom transformácie teoretických poznatkov študentov v rámci podmienok krátkodobej praxe spojenej s lektorovaním a odovzdávaním znalostí a know - how.

Pripravila doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.