Späť

Študenti zapojení do národného projektu sa zúčastnia súťaže ako zo sci-fi filmu

Študenti Technickej univerzity v Košiciach, ktorí s podporou národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, praxujú v podniku SPINEA Technologies v Prešove nenechávajú nič na náhodu.

Pre nich je dôležité nielen dokončiť samotné štúdium, ale zároveň si chcú vyskúšať svoje teoretické vedomosti v reálnych podmienkach. Aj preto ich potešila myšlienka zúčastniť sa zaujímavej súťaže, ktorá je určená pre stredoškolských a vysokoškolských študentov, ale aj pre laickú verejnosť a bude sa konať 3. a 4. októbra 2014 v Košiciach.

„Teší nás podpora nášho dočasného zamestnávateľa, firmy SPINEA Technologies, kde momentálne praxujeme. Naši lektori zo školy aj z podniku nás podporujú a dávajú nám cenné rady, ktoré môžeme využiť nielen pri príprave na súťaž, ale aj v budúcnosti,“ zhodne oceňujú súčasné možnosti oslovení študenti Katedry počítačovej podpory výrobných technológií, ktorých Fakulta výrobných technológií TUKE sídli v Prešove.

Cieľom súťaže s názvom Na komín 2014 je navrhnúť a zostrojiť robota schopného vyliezť na komín (komínový rebrík) v areáli CASSOVAR BUSINESS CENTER v Košiciach. Vyhlasovateľ súťaže IT Valley Association Košice chce takouto aktivitou rozvíjať záujmovú činnosť, tvorivosť, vedomosti a zručnosti študentov stredných a vysokých škôl v oblasti konštrukcie a programovania automatizovaných a kybernetických systémov riadenia procesov. Ďalším cieľom je podporiť iniciatívu pedagógov v rámci technického vzdelávania a rozvíjať tento typ vzdelávanie nad rámec vyučovacích plánov predovšetkým aktívnym zapojením študentov a motivovaním ich k realizácii vlastných projektov s pridanou hodnotou.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.