Späť

Študenti Žilinskej univerzity si plnia detské sny

Vláčiky odjakživa lákali deti aj dospelých. Či už sú to drevené detské vláčiky, ozajstné modely železníc alebo skutočné železničné súpravy na staniciach. Sú ľudia, pre ktorých sa ich záľuba v železniciach stala aj ich povolaním.

Takí sú aj študenti Katedry železničnej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline.

„V letnom semestri majú študenti 1. ročníka inžinierskeho štúdia programu železničná doprava predmet s názvom Medzinárodná preprava, kde sa okrem iného oboznamujú s existenciou dvoch priamych prepravných režimov v medzinárodnej železničnej preprave a technológiou práce pohraničných prechodných staníc,“ uviedol pedagóg Ing. Vladislav Zitrický, PhD.

Keďže pre študentov je oveľa zaujímavejšie a príťažlivejšie vidieť v reálnej praxi, ako naozaj fungujú železničné systémy, aká je technológia práce na staniciach, aký režim je najvhodnejší, ideálnym doplnkom teoretického štúdia z prednášok a cvičení je práve exkurzia. „Pre študentov sme vybrali exkurziu v spolupráci so železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a.s., ktorá je najväčším železničným dopravcom na Slovensku a približne polovica výkonov celej spoločnosti sa realizuje na pracoviskách Sekcie Východoslovenských prekladísk v Čiernej nad Tisou a Maťovciach. Preto boli tieto miesta jednoznačnou voľbou pri výbere miesta exkurzie,“ vysvetľuje V. Zitrický.

Študenti sa počas exkurzií môžu oboznámiť s aplikáciou teoretických vedomostí, ktoré získavajú počas štúdia na vysokej škole. Exkurzie pomáhajú študentom lepšie pochopiť súvislosti v rámci vzdelávacieho procesu. Ako dodáva V. Zitrický, účasťou na exkurzii si rozširujú svoje vedomosti a v konečnom dôsledku aj lepšie pochopia teoretické znalosti, ktoré získali počas štúdia.

A čo na to študenti? Za všetkých slová jedného z nich, Luboša, ktoré napísal svojmu pedagógovi:
„Dobrý den, chtěl bych svým jménem poděkovat za exkurzi do Čiernej nad Tisou, byla podařená a hodně přínosná. Kéž by takových bylo při studiu více. Děkuji a přeji hezký den.“

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.