Späť

Študentom ponúkajú svoje dlhoročné skúsenosti

Predstavitelia národného projektu sa v rámci svojho programu stretli v piatok 17. januára 2014 aj s generálnym riaditeľom Ing. Róbertom Miškom zo spoločnosti Tatramat Quasar, a.s.

Ing. Andrej Bederka, odborný garant spolupráce vysokých škôl a podnikov národného projektu na stretnutí predstavil výhody spolupráce podnikov s vysokými školami.

Spoločnosť zamestnáva relatívne málo vysokoškolsky vzdelaných ľudí, avšak na dôležitých pozíciách. Ide o zamestnancov, ktorí sú veľmi skúsení po technologickej stránke, často v zrelom veku a ich bohaté dlhoročné skúsenosti napríklad v oblasti zlievania môžu byť pre študentov kvalitným východiskom pre vlastnú prax. Zlievanie totiž vyžaduje nielen vedomosti, ale aj skúsenosti, aby odliatok vyhovoval požadovanej kvalite. Študenti sa v tomto podniku môžu od skúsených pracovníkov priučiť práve takýmto zručnostiam.

Spoločnosť má záujem osloviť študentov, ktorí študujú v oblasti hutníctva, pozvať ich na exkurziu a podľa záujmu študentov im ponúknuť stáž s praktickým zameraním napríklad v oblasti konštrukcie, technológie, zlievania, kvality, ale tiež aj v oblasti podnikovej ekonomiky. Spoločnosť oceňuje, že rezort školstva sa zaoberá kvalitou vysokých škôl a tiež smerovaním vzdelávania na vysokých školách v prospech podnikov.

Spoločnosť Tatramat Quasar, a.s. sa zaoberá zlievaním hliníkových odliatkov pre náročných medzinárodných odberateľov, ktoré sú súčasťami napríklad práčok a iných spotrebičov. Pôsobí nielen na území Slovenska, ale exportuje svoje výrobky aj do krajín Európskej únie, kde sa presadzuje predovšetkým kvalitou i proti silnejúcej cenovej konkurencii.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.