Späť

Študentom Technickej univerzity v Košiciach odhalili tajomstvá fungovania letiska

Ako funguje prenos dát potrebných na riadenie a navigáciu lietadiel, z čoho pozostávajú letové prevádzkové služby, čo všetko obnáša príprava lietadla na štart a tiež to, čo je potrebné, aby tak komplikovaný stroj mohol bez problémov pristáť.

Tieto a aj mnohé ďalšie informácie boli k dispozícii študentom Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach študujúcim na Katedre avioniky, ktorí sa s podporou národného projektu Vysoké školy ako motory vedomostnej spoločnosti zúčastnili exkurzie na pracoviskách Letiska Košice - Aiport Košice, a.s.

Prehliadka tak zaujímavých priestorov pre študentov bola zameraná na oblasť IT- technológií prenosu letiskových dát a tiež  pozemného vybavenia zabezpečovacích služieb. Budúci inžinieri mohli v reálnej praxi vidieť systémy pre zabezpečenie leteckej techniky, taktiež sa mohli zoznámiť s konkrétnymi systémami pozemného vybavenia letiska pre navigáciu lietadiel.

„S využitím koordinačnej a finančnej podpory Centra vedecko-technických informácií SR bol pre študentov programu Senzorika a avionické systémy zorganizovaný odborný výjazd na Letisko Košice. Študenti mali možnosť prehĺbiť si získané teoretické vedomosti v oblasti letových prevádzkových služieb s koordináciou činností leteckej techniky pri pristávaní a príprave k letu. Počas exkurzie boli odborným personálom prezentované úlohy letových prevádzkových služieb s dôrazom na komunikačné, navigačné a prehľadové služby,“ uviedol lektor doc. Ing. Róbert Bréda, PhD., ktorý 13 účastníkov exkurzie sprevádzal.

Podotkol, že význam exkurzie pre študentov bol v možnosti rozšírenia si svojich teoretických vedomostí o prax s prepojením na praktickú ukážku systémov pre riadenie a navigáciu lietadiel na košickom letisku. „Z reakcií študentov sa potvrdila opodstatnenosť takýchto exkurzií pre overenie si svojich poznatkov priamo v praktickej činnosti na letisku,“ dodal Róbert Bréda.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.