Späť

Študentov TUKE počas Dní príležitostí 2014 sme vyzvali: "Využite svoju príležitosť!"

V utorok 18. marca 2014 sa v Univerzitnej knižnici Technickej univerzity v Košiciach konalo už tradičné podujatie ikariéra Dni príležitostí 2014. V spoločnosti 24 firiem a podnikov sa predstavil aj národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.

Množstvo študentov, ktoré prilákala vidina zlepšenia svojej pozície na trhu práce po ukončení štúdia, sa zaujímalo aj o možnosti spojené s národným projektom. Študentom bakalárskeho štúdia sme ponúkli krátkodobé exkurzie do podnikov, o ktoré mali veľký záujem. Študenti vyšších ročníkov budú mať možnosť absolvovať dlhodobú stáž vo vybranom podniku, aby si mohli svoje teoretické vedomosti overiť aj v reálnej praxi. Počas dňa zástupcovia národného projektu oslovili viac než 150 študentov, ktorým podrobne vysvetlili výhody spojené s ich aktívnym prístupom k vlastnej budúcnosti.

Počas prezentácií jednotlivých podnikov zástupkyňa národného projektu vo východoslovenskom regióne PhDr. Rastislava Varsányiová študentov oslovila s tým, že absolvovanie praxe a spoznanie reálnych podmienok práce v podniku už počas štúdia im pomôže v budúcnosti a zlepší ich štartovaciu pozíciu po ukončení školy. Vyzvala študentov, aby sa zamýšľali nad tým, čo budú robiť, keď doštudujú a zároveň im ponúkla možnosti, ktoré im poskytuje národný projekt.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.