Späť

Tatravagónka Poprad prejavila záujem o spoluprácu v projekte

Zástupcovia národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti Mgr. Helga Jančovičová, PhD., hlavná odborná garantka, PhDr. Peter Obdržálek, PhD., odborný garant Aktivity 1.1 a prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave a súčasne člen Reprezentatívneho vedenia Expertnej skupiny národného projektu sa stretli so zástupcami spoločnosti Tatravagónka, a.s.

Miroslav Betík, člen predstavenstva a Mgr. Daša Slovíková, riaditeľka úseku riadenia ľudských zdrojov si vypočuli informácie o cieľoch a zámeroch národného projektu a prejavili záujem o spoluprácu. Jej výsledkom by mali byť ponuky pre študentov na prax v podniku.
 
Spoločnosť Tatravagónka, a.s. so sídlom v Poprade patrí v súčasnosti medzi najvýznamnejších výrobcov železničných vozňov a podvozkov v Európe. Má za sebou viac ako 90 rokov skúseností v strojárenskom priemysle, kde si našla svoje pevné miesto vďaka moderným, neustále sa vyvíjajúcim technológiám,  kvalitným  konštrukciám, kvalifikovanej pracovnej sile a stabilným obchodným partnerom.
 

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.