Späť

Toto je cesta, ktorá môže priniesť zmenu

V utorok 19. novembra 2013 v neskorých popoludňajších hodinách sa uskutočnilo ďalšie zo stretnutí predstaviteľov národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ s významnými osobnosťami vysokoškolského a podnikového prostredia.

Na úvod všetkých privítala hlavná odborná garantka projektu Mgr. Helga Jančovičová, PhD. a poďakovala sa prítomným hosťom za podporu a spoluprácu, vďaka ktorej projekt úspešne pokračuje. Následne odovzdala slovo odbornému garantovi Aktivity 1.1 PhDr. Petrovi Obdržálkovi, PhD. Keďže projekt má za sebou už pol roka svojej existencie, všetkých účastníkov zaujala prezentácia priebežných výsledkov prieskumu týkajúceho sa existujúcej spolupráce podnikov s vysokými školami v oblasti praxe študentov.

Stretnutie-19.11.2013_15wIng. Jaroslav Holeček, predseda Zväzu automobilového priemyslu poznamenal: „Pre podniky je určite otázkou prestíže vidieť sa čo najvyššie v rankingu firiem, ktoré spolupracujú s vysokými školami a pomáhajú tak pripravovať vysokoškolákov schopných okamžite sa zaradiť do pracovného procesu.“ Takisto Ing. Štefan Chudoba, PhD., štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podotkol, že prezentované výsledky prieskumu sú veľmi zaujímavé a vyvolávajú celospoločenskú diskusiu o dôležitosti obojsmerného prepojenia štúdia a praxe. Podľa informácií štátneho tajomníka sa v priebehu budúceho roka pripravuje nová koncepcia VŠ a súčasne niekoľko noviel zákonov týkajúcich sa školstva, ktoré by mohli prispieť k zmene súčasnej situácie absolventov VŠ a ich praktickej prípravy na zamestnanie.

Prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., dekan SjF STU a viceprezident Zväzu strojárskeho priemyslu dodal: „Navrhujem oceňovať tie vysoké školy a podniky, ktoré preukážu vysokú mieru spolupráce a ochoty spolupodieľať sa na praktickej príprave študentov.“ Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, dekan MTF STU v Trnave vyjadril presvedčenie, že zvýšená aktivita vo všetkých oblastiach, ktorá je v súčasnej dobe badateľná aj vďaka národnému projektu, môže byť impulzom pre odstránenie stavu, keď viac ako 50% študentov technických smerov končí štúdium po prvých štyroch semestroch. Ing. Andrej Bederka, odborný garant národného projektu pre spoluprácu VŠ a podnikov zhodnotil doterajší priebeh projektu z pohľadu prebiehajúcich praxí študentov. Takisto poukázal na to, že počas jeho komunikácie so subjektmi oslovovanými v priebehu projektu sú veľmi často podniky pozitívne zaskočené tým, že takýto projekt  vôbec existuje. Ako zdôraznil Š. Chudoba: „Toto je cesta, ktorá môže priniesť zmenu.

Stretnutie 19. 11. 2013


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.