Späť

TREND CSR Fórum: Ako z vedy uvariť úspech krajiny?

Oficiálny názov panelovej diskusie v rámci TREND CSR Fóra 2013, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia vysokých škôl a spolupracujúcich podnikov v oblasti prepojenia štúdia a praxe vyvolal zaujímavú debatu.

Aké majú firmy postavenie v procese napredovania krajiny k sofistikovanejšej výrobe? Aký je vzťah medzi cieľmi biznisu a verejným záujmom o rozvoj vedy a výskumu?  Aj na tieto otázky sa snažili počas celej diskusie odpovedať prítomní panelisti - prof. Ing. Marián Peciar, PhD., prorektor pre spoluprácu s praxou na STU, Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, rektor Technickej univerzity v Košiciach, doc. Ing. Peter Fabián, PhD., prorektor pre zahraničné veci a styk s verejnosťou na Žilinskej univerzite, Ondrej Chrappa z kompetenčného centra medzinárodnej koľajovej dopravy v Žiline, Siemens, Juraj Barta z agentúry ARRA, Anton Ondrej, viceprezident Slovenskej elektromechanickej asociácie a Jaroslav Holeček, prezident Zväzu automobilového priemyslu.

„Spolupráca  VŠ a podnikov nie je funkčná, pri komunikácií s VŠ sme ale prišli na to, že existuje viacero možných modelov spolupráce. Napriek tomu, že financovanie je nastavené na kvantitu, nie kvalitu, oceňujeme, že sú príklady, kedy sa aj v tomto prostredí vysoké školy snažia o kvalitu (napríklad Žilinská univerzita,  Technická univerzita Košice, STU Bratislava). Priemysel  by mal generovať objednávku voči VŠ a VŠ za prijateľných finančných podmienok majú ponúkať svoje služby,povedal  A. Ondrej.

„Z pohľadu automobilového priemyslu musíme ísť cestou dopytu, pýtať sa, čo podniky potrebujú a podľa tohto treba nastaviť aj výučbu v školách. Je potrebné hľadať a riešiť výskumné problémy z prostredia praxe na tomto základe hľadať prepojenie škôl a priemyslu. Chýba nám jednotnosť riešenia tohto problému, druhým problémom je financovanie školstva a ďalší problém vidím v otázke výskumu a vývoja - základe konkurencieschopnosti Slovenska. Výskum a vývoj považujeme za hlavný pilier rozvoja automobilového priemyslu na Slovensku, a preto je potrebné venovať tejto oblasti veľkú pozornosť,“ zdôraznil J. Holeček. „Bez vysokoškolskej vedy a vývoja nedokážeme byť v budúcnosti úspešní, priemysel bez nich neprežije.“

Súčasťou tejto konferencie bolo aj udeľovanie cien týždenníka TREND výnimočným školám za spoluprácu s podnikmi. V kategórii Vysoké školy získala cenu Žilinská univerzita, ktorá spolupracuje s úctyhodným počtom firiem aj v medzinárodnom kontexte. Cenu prevzal  doc. Ing. Peter Fabián, PhD., prorektor pre zahraničné veci a styk s verejnosťou. „Toto ocenenie je výsledkom našich implementácií a využívania možností spolupráce našej univerzity s firmami. Jednou z možností je aj zapojenie sa do národného projektu podporujúceho prepojenie vysokých škôl a praxe.“

Viac fotografií nájdete v galérii tu.
 

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.