Späť

Tretie zasadnutie expertnej skupiny v Košiciach

Na pôde Technickej univerzity v Košiciach prítomných privítal rektor Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., ktorý zdôraznil potrebu prepájania vysokoškolského štúdia s podnikovou praxou a aktívny prístup študentov k svojmu vzdelaniu a uplatneniu.

Na úvod účastníci stretnutia prerokovali tvorbu mapy siete spolupráce vysokých škôl a podnikovej sféry a postup pri jej vytváraní. Predloženú mapu siete predbežne pripomienkoval aj dekan Strojníckej fakulty STU prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Prioritne bude spracovaná mapa siete spolupráce pre tie VŠ, podniky a sektory, ktoré sa zapoja do národného projektu.

Účastníci prerokovali a schválili aj návrh časového harmonogramu začiatku vzdelávania v praxi - výzvu a zber PONÚK VŠ a PODNIKOV, úvodné stretnutia na VŠ, výzvu na PRIHLÁŠKY ŠTUDENTOV, následné vyhodnotenie PONÚK a PRIHLÁŠOK, výberové konania pre študentov a uzatváranie zmluvných vzťahov a dohôd. Začiatok vzdelávania v praxi (prvý polrok vzdelávania) je plánovaný od konca októbra 2013.

Odborný garant národného projektu pre spoluprácu VŠ a podnikov Ing. Andrej Bederka predniesol členom expertnej komisie národného projektu návrh kampane „Vysokoškoláci do praxe!", ktorá je pripravovaná v spolupráci a v súbehu s projektom AZU „Aktivita zvyšuje úspech“. Jeho súčasťou sú celodenné podujatia „AZU BIG DAY“ na jednotlivých univerzitách. Táto spolupráca bola oficiálne potvrdená vzájomným memorandom predstaviteľov oboch projektov. Akcie sa uskutočnia v Nitre, Trenčíne, Banskej Bystrici, Trnave, Košiciach a v Žiline.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.