Späť

Trnavským študentom sme pripomenuli: Prax v podniku počas štúdia je výhodou!

V pondelok 24. februára 2014 sa konalo ďalšie z motivačných stretnutí zástupcov národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti so študentmi.

Tentokrát na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave, kde bola účasť zo strany študentov naozaj úctyhodná. Približne 200 študentov prvého ročníka inžinierskeho štúdia si na úvod vypočulo prezentáciu Mgr. Pavla Galáša, pracovníka národného projektu pre spoluprácu vysokých škôl s podnikovou sférou.

P. Galáš prítomných oslovil už tradičnou otázkou: „Máte predstavu, čo budete robiť, keď doštudujete?“ Vzhľadom na opakujúci sa nízky počet študentov, ktorí vedia na túto otázku odpovedať, bolo snahou PhDr. Marty Jozefíkovej, predstaviteľky národného projektu v regióne, zdôrazniť, že aktívny prístup k svojej budúcnosti bude dôležitou súčasťou ich životopisu. Pokiaľ študenti už počas štúdia absolvujú dlhodobú stáž v podniku v podmienkach reálnej praxe, budú lepšie pripravení na zamestnanie a budú mať výhodu oproti absolventom, ktorí skúsenosti z praxe mať nebudú.

Študentom sa z pozície ich kolegu prihovoril aj zástupca Študentskej rady vysokých škôl a člen Expertnej skupiny národného projektu Bc. Tomáš Kováč, ktorý im pripomenul, že konkurencia po skočení školy bude vysoká a v „súboji o pracovné miesto“ vyhrávajú vždy tí aktívnejší.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.