Späť

Účasťou vo finále súťaže študenti Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach premenili teóriu na prax

Na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach prebehla súťaž s názvom „Rez prevodovky PowerShift“, ktorá bola organizovaná v spolupráci s firmou GETRAG FORD Transmissions Slovakia.

Študenti mali za úlohu vypracovať v CAD/CAM systéme rez automatizovanej dvojspojkovej prevodovky z portfólia tejto firmy. Súťaž bola určená pre všetkých študentov denného bakalárskeho a inžinierskeho štúdia študujúcich na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach.
 
Cieľom súťaže bolo vytvorenie troch rôznych rezov prevodovky, znázorňujúcich jej funkčné a technologické časti. Študenti pracovali na svojich zadaniach buď jednotlivo alebo v tímoch. V prvom variante rezu prevodovky bolo potrebné znázorniť jej funkčné časti v čo najväčšom rozsahu za predpokladu realizovateľnosti samotných rezov tak, aby bolo možné prevodovku rozobrať a poskladať. Druhým variantom rezu prevodovky bolo navrhnutie rezu pre zobrazenie parkovacieho systému a hriadeľov prevodovky. Tretí a súčasne najkomplikovanejší variant mal za úlohu znázorniť prenos krútiaceho momentu v prevodovke pri zaradenom prevodovom stupni. 
 
Študenti, ktorí sa dostali do finále súťaže, mali za úlohu zrealizovať svoje návrhy priamo v spoločnosti GETRAG FORD Transmissions v Kechneci. Tým sa vytvoril priestor na prepojenie ich teoretických poznatkov s praxou, čo je aj cieľom národného projektu "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti."
 
Rezy prevodoviek budú slúžiť na demonštračné účely vo firme GETRAG FORD Transmissions a pre študijné účely na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach.
 
Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 15. júla 2014 v priestoroch firmy GETRAG FORD Transmissions v Priemyselnom parku v Kechneci. Pri vyhodnocovaní súťaže bol prítomný aj riaditeľ spoločnosti pán Wes Jacklin, ktorý ocenil obrovskú snahu a odvedenú prácu súťažiacich a prejavil veľkú spokojnosť s výsledkami súťaže.
 
Informácie o súťaži, ako aj fotografie z jej priebehu, sú dostupné na Facebookovom profile súťaže: https://www.facebook.com/sutaz.powershift
 
Autor: Bc. Peter Krajný

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.