Späť

Úvodné stretnutie k projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

V bratislavskej Iuvente spoločne odštartovali účastníci celoslovenského stretnutia národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.

Približne 50 predstaviteľov vysokých škôl a univerzít, podnikov, priemyselných zväzov, asociácií a združení spolu s  odbornými pracovníkmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a programovými pracovníkmi projektu sa zhodli, že neodmysliteľnou súčasťou moderného vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť, je vzdelávanie pre prax - zohľadňujúce konkrétne potreby zamestnávajúcich podnikov s rozhodujúcim vplyvom na rast národného hospodárstva. Spoločne deklarovali potrebu a užitočnosť ďalšej spoločnej spolupráce na úlohách a aktivitách v rámci projektu.

 
Odborná garantka a projektová manažérka Mgr. Helga Jančovičová, PhD. a odborní garanti projektu podrobnejšie oboznámili účastníkov s cieľmi a aktivitami projektu. Zdôraznili jeho prínos jednak v spájaní rozdelených svetov trhu práce a vzdelávania študentov vysokých škôl, ako i v poskytnutí motivátorov tohto procesu v podobe benefitov pre jednotlivé zainteresované zložky. Odborný garant PhDr. Peter Obdržálek, PhD. uviedol, že na začiatku celého procesu je potrebné spraviť screening toho, čo už funguje a zmysluplne využiť doterajšie zistenia spolu s pridanou hodnotou konkrétnych skúseností trhu práce a odborníkov v oblasti vzdelávania, vedy i výskumu. Výsledkom má byť platforma pre inováciu kurikúl.
 
Projektová manažérka a odborní garanti národného projektu predstavili účastníkom celoslovenského stretnutia podrobnejšie harmonogram, etapy, úlohy a ciele jednotlivých aktivít národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, ako aj ich prepojenie a nadväznosť v rámci celého projektu počas jeho dvojročného trvania. Nosnými aktivitami národného projektu sú:
  - Posúdenie efektívnosti študijných programov vysokých škôl z hľadiska aktuálnych a perspektívnych potrieb trhu práce a spolupráce s podnikovou sférou
  -  Aktívne vytváranie siete spolupráce vysokých škôl a podnikovej sféry
  - Skvalitnenie vzdelávacieho obsahu a podpora inovatívnych foriem vzdelávania pre potreby trhu práce vo vybraných perspektívnych študijných odboroch 
  - Popularizácia štúdia v perspektívnych študijných odboroch a spolupráce medzi vysokými školami a podnikovou sférou
 
Na záver prezentácie národného projektu odborný garant PhDr. Peter Obdržálek, PhD. zdôraznil, že projekt je postavený ako rámec, pričom úlohou vysokých škôl a podnikov je vo vzájomnej spolupráci ho naplniť.
 
Diskusiu účastníkov stretnutia otvoril odborný garant spolupráce VŠ a podnikov Ing. Andrej Bederka predstavením výsledkov dopoludňajšieho pracovného stretnutia, ktoré pripravilo pôdu pre konkrétne možnosti a podmienky aktívneho vytvárania siete spolupráce vysokých škôl a podnikovej sféry a otvorilo možnosti kreovania expertných skupín projektu.
 
Ďalší účastníci diskusie – z akademického a podnikového prostredia - vystúpili s viacerými konkrétnymi praktickými otázkami a podnetmi. Ocenili, že projekt zohľadňuje regionálne kritérium – šanca teda bude pre každého, ale akcent sa kladie práve na oblasti, ktoré prinášajú prosperitu a sú zo strany praxe žiadané. A práve tie bude projekt propagovať a popularizovať.
 
Na záver diskusie sa účastníci zhodli, že prioritou nie je pomenovanie zlých, ale vyzdvihovanie dobrých. Dôležité je, že projekt vznikol. Je však potrebné zdôrazniť, že v rámci podpory nie je možné sústrediť sa na všetky študijné programy, ale je nutné zamerať sa a propagovať tie oblasti, ktoré prinášajú rast hrubého domáceho produktu, teda tie, ktoré podniky naozaj chcú a potrebujú.
 
Účastníci uzatvorili stretnutie bilaterálnym deklarovaním ďalšej spolupráce v rámci národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.
 

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.