Späť

V Bojniciach aj o národnom projekte

V piatok 6. júna 2014 v rámci Konferencie a sieťovania relevantných subjektov v oblasti elektrotechnického priemyslu, ktorá sa konala v Bojniciach, vystúpil v paneli o predstavení vízie rozvoja elektrotechnického priemyslu na Slovensku aj zástupca nášho národného projektu.

Odborný garant  Aktivity 1.1. pre posúdenie efektívnosti študijných programov vysokých škôl z hľadiska aktuálnych a perspektívnych potrieb trhu práce a spolupráce s podnikovou sférou PhDr. Peter Obdržálek, PhD. predstavil národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti", jeho aktivty, ako aj súčasný stav. Aj tento projekt by mal napomôcť k rozvoju elektrotechnického priemyslu na Slovensku, a to najmä prepájaním vysokoškolského štúdia v daných odboroch práve s firmami z tohto sektoru.

V rámci tejto časti konferencie vystúpili aj členovia Expertnej skupiny národného projektu. JUDr. Anton Ondrej, predseda Elektrotechnickej sekcie SOPK, ktorý prezentoval parametre konkurencieschopnosti elektrotechnického priemyslu v Európe a na Slovensku. Ing. Jaroslav Juriga zo spoločnosti Samsung hovoril o zručnostiach zamestnancov potrebných pre podniky. Súčasťou konferencie bola aj prezentácia slovenských inovatívnych podnikov, ako aj predstavenie najlepších praxí zo zahraničia z pohľadu inštitúcií aj z pohľadu podnikov.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.