Späť

V Bratislave odštartovala Študentská formula okolo Slovenska

Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ prezentuje svoje ciele aj v rámci projektu Študentská formula okolo Slovenska, ktorú organizuje Strojnícka fakulta STU v Bratislave.

Tri študentské formule sa v týždni od 21. do 25. októbra predstavia postupne v piatich slovenských mestách – v Myjave, Trenčíne, Žiline, Handlovej a v Leviciach. Národný projekt chce aj touto formou osloviť študentov, ktorí dané podujatia navštívia, prídu sa pozrieť a zaujímajú sa o svoju profesijnú budúcnosť, ako aj o ďalšie štúdium.

„Takto chceme aj zábavnou formou popularizovať technické vzdelanie na Slovensku, pretože vieme, že predstavy o zaradení strojného inžiniera do „špinavej“ prevádzky sú skreslené z minulosti. Dnes to musí byť už špičkový odborník schopný orientovať sa v širokom spektre odborov,“ povedal povedal dekan Strojníckej fakulty STU prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. „V súčasnosti vychovávame študentov v „inkubátoroch“. Majú množstvo teoretických poznatkov, ale neexistuje dostatočné prepojenie škôl a podnikov, v ktorých by si tieto poznatky overili. Nechceme vychovávať študentov pre úrady práce. Preto ak prispôsobíme študijné programy požiadavkám reálnej praxe, ak zdynamizujeme vzdelávanie, ak zabezpečíme kvalitné prepojenie vysokých škôl s praxou a budeme podporovať talenty, zaručíme študentom uplatnenie v ich budúcom pracovnom živote.“

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.