Späť

V priebehu apríla smeruje do praxe už 54 študentov s podporou národného projektu

Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, ktorého cieľom je prispôsobenie vysokoškolského vzdelávania reálnym potrebám vedomostnej spoločnosti a vytvorenie pilotného systému prepojenia vysokých škôl s podnikovou praxou úspešne pokračuje.

V úvodnej fáze projektu na základe tzv. best practice je naplánované vzdelávanie v podmienkach podnikovej praxe (dlhodobé stáže) pre prvých 100 študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia.

V priebehu apríla 2014 bude s podporou národného projektu v praxi v podnikoch po celom Slovensku už 54 študentov, ktorí nastupujú do praxe na základe tzv. best practice – príkladov dobrej spolupráce. Táto dobrá spolupráca bola identifikovaná v prieskume realizovanom na vysokých školách a v podnikoch v úvodnej fáze projektu. V súčasnosti sa v rankingu, ktorý na základe prieskumu vznikol, nachádza až 2686 relevantných spoluprác vysokých škôl s podnikmi. Na ich základe sa vytvára mapa siete spolupráce vysokých škôl a podnikov, ktorá môže v budúcnosti výrazným spôsobom pomôcť vysokoškolským študentom pri hľadaní adekvátnej praxe v reálnom podniku ešte počas štúdia.

Najviac študentov, ktorí postupne smerujú na vzdelávanie v podmienkach podnikovej praxe  s podporou národného projektu v priebehu apríla 2014, študuje na Žilinskej univerzite. Medzi podniky, ktoré dlhodobo poskytujú odbornú prax pre túto univerzitu a ktoré sa zapojili aj do národného projektu, patria napríklad INA Kysuce, s.r.o., Kinex Bearings, a.s., CEIT Technical Innovation, s.r.o. či KIA Motors Slovakia, s.r.o. Aj študenti Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave majú široké možnosti dostať sa na prax počas štúdia v niektorom z okolitých podnikov. Najviac študentov absolvuje dlhodobú prax v INA Skalica, s.r.o., Martinrea Slovakia Fluid Systems, s.r.o. či v podniku MIBA Steeltec, s.r.o. Aj východné Slovensko a študenti najväčšej univerzity v regióne, Technickej univerzity v Košiciach, využívajú možnosť absolvovať prax počas štúdia v reálnych podmienkach podnikovej praxe s podporou národného projektu. Študenti môžu získať praktické zručnosti a skúsenosti a overiť si teoretické vedomosti nadobudnuté počas štúdia napríklad v U.S. Steel Košice, s.r.o., Progres CAD Engineering, s.r.o., WBI, s.r.o. alebo v CEIT Biomedical Engineering, s.r.o.

Keďže aj naďalej prijímame ponuky praxe od podnikov, aj ďalší študenti, ktorí majú záujem o získanie skúseností v podmienkach podnikovej praxe, majú možnosť naďalej posielať svoje vyplnené prihlášky a budú zaradení na prax vo vybranom podniku v ďalšej časti projektu.

Národný projekt však ponúka študentom všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia aj možnosť krátkodobých stáží – exkurzií - do podnikov. Počas nich sa študenti oboznámia so všeobecným zameraním podniku, ktorý navštívia, jeho dostupným technologickým zázemím, najčastejšie používanými procesmi a modernými metódami. Exkurzie umožnia študentom získať základný prehľad o tom, ako to v reálnej praxi funguje a sú prvým krokom k prepojeniu teórie a praxe.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.