Späť

Vysokoškoláci na praxi v popradskej Tatravagónke

Ešte začiatkom marca tohto roka prejavila spoločnosť Tatravagónka, a.s. so sídlom v Poprade záujem o spoluprácu v národnom projekte „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“.

Iniciatíve predchádzalo stretnutie zástupcov národného projektu so zástupcami podniku, na ktorom prezentovali konkrétne zámery a ciele, a to hlavne prepojenie nadobudnutých teoretických poznatkov študentov s praxou.

Tatravagónka, a.s. Poprad sa môže pochváliť dlhoročnou tradíciu vo výrobe železničných vozňov a podvozkov. Vďaka moderným a permanentne sa vyvíjajúcim technológiám, kvalitným konštrukciám, kvalifikovanej pracovnej sile a stabilným obchodným partnerom patrí v súčasnosti k najvýznamnejším podnikom strojárskeho priemyslu v Európe.

O to viac teší skutočnosť, že už v týchto dňoch sa prvotný záujem Tatravagónky participovať na národnom projekte začal aj realizovať. „Prví traja študenti Technickej univerzity v Košiciach začiatkom júla nastúpili do Tatravagónky, aby tu pod dohľadom skúsených pracovníkov aplikovali svoje doterajšie teoretické vedomosti priamo v pracovnom procese,“ informoval odborný garant pre spoluprácu vysokých škôl a podnikovej sféry Ing. Milan Fiľa, PhD. Podnikovú prax si na prelome júla a augusta vyskúšajú ešte ďalší dvaja študenti z rovnakej univerzity. Všetci predovšetkým so zámerom uplatniť sa čo najefektívnejšie vo svojom odbore.

Okrem toho spoločnosť Tatravagónka, a.s. Poprad ponúka študentom technického smeru aj možnosť zúčastniť sa exkurzií v tomto podniku. Vysokoškolákom chce aj touto formou pomôcť naštartovať prípadnú kariérnu dráhu hneď po skončení vysokoškolského štúdia.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.