Späť

Vysokoškoláci z trnavskej MTF STU si majú z čoho vyberať

V stredu 12. marca 2014 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave konal 2. ročník zaujímavého podujatia JOB DAY 2014.

Tento deň bol určený predovšetkým študentom inžinierskeho štúdia a jeho cieľom bolo ponúknuť im možnosti praxe či perspektívu zamestnania sa v konkrétnom podniku po absolvovaní školy. Na podujatí sa okrem prezentačného stánku národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti zúčastnilo aj 18 podnikov, ako napríklad INA Skalica, auto2014_03_12_Trnava_6mobilky Volkswagen Slovakia a PSA Peugeot Citroën, Matador Group či ZF Sachs Slovakia.

Počas dňa zástupcovia národného projektu oslovili mnohých študentov, ktorí prejavili záujem buď o krátkodobé exkurzie alebo o dlhodobé stáže.

Podniky sa predstavovali aj krátkymi prezentáciami pre študentov. V nich prítom2014_03_12_Trnava_3ných informovali o možnostiach, ktoré im ponúkajú – či už v oblasti praxe počas štúdia, pomoci pri písaní diplomovej práce alebo zamestnania sa.

Zástupca národného projektu Mgr. Pavol Galáš na stretnutí so študentmi zdôraznil, že ich aktivita už počas štúdia im môže pomôcť aj v budúcnosti. Vyzval študentov, aby sa zamýšľali nad tým, čo budú robiť, keď doštudujú a zároveň im ponúkol možnosti, ktoré im poskytuje národný projekt.
2014_03_12_Trnava_1
Študenti, ktorí JOB DAY 2014 v Trnave navštívili, odchádzali z podujatia obohatení nielen o detailné informácie o podnikoch. Dôležitejšie je pre nich poznanie, že ak vezmú život do svojich rúk a budú sa zaujímať o to, čo budú robiť po absolvovaní školy, ľahšie sa uplatnia a nájdu si svoje vysnívané zamestnanie.
 
Ďalšie informácie o priebehu JOB DAY 2014 v Trnave môžete nájsť aj na web stránke MTF STU. http://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/uskutocnil-sa-job-day-2014.html?page_id=10899

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.