Späť

Vzdelávanie v praxi pomáha študentom v budúcnosti

Vďaka úspešne rozbehnutému národnému projektu sa v týchto dňoch dostali do praxe aj ďalší študenti Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

Dlhodobú stáž priamo v podmienkach podnikovej sféry si prišli vyskúšať do strojárskeho závodu ZF Sachs Slovakia, a.s. v Trnave, ktorej základným výrobným programom sú spojky pre osobné a nákladné automobily a výroba hydrodynamických meničov pre nákladné automobily, autobusy a stavebné stroje. Študenti priamo v praxi získavajú základné poznatky o fungovaní spoločnosti a pre podnik je to zároveň dobrá príležitosť zaškoliť si svojich budúcich zamestnancov.
 
„Sme radi, že na Slovensku bol úspešne spustený tento národný projekt. U nás praxujúci študenti dostávajú od pridelených špecialistov všetky potrebné informácie pre riešenie zadefinovaných úloh,“ zhodnotil doterajšie skúsenosti Ing. Marián Mitošinka, vedúci personálneho oddeleniaZF Sachs. „My od nich spätne očakávame  aktivity a návrhy, ktoré pomôžu zlepšiť existujúce výrobné procesy a prinesú nám úžitok. Študenti sú u nás „na očiach“ pod vedením technických špecialistov a za obdobie, ktoré strávia u nás, budeme mať možnosť spoznať ich systém práce, myslenie, iniciatívu, nasadenie a personálne charakteristiky. Po ukončení štúdia budú mať tí úspešní možnosť zamestnať sa u nás a z našej strany to už bude „výber na istotu,“ dodal M. Mitošinka.
 
Rovnako ako v Sachs Trnava, kde vyzdvihli praktický prínos národného projektu pre podnik, myšlienku vzdelávania študentov v podnikoch, ich profesijný rast a perspektívne uplatnenie v podnikovej sfére, ocenil už pri samotnom vzniku a úvodnej prezentácii národného projektu  Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti aj rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, prof. Ing. Róbert Redhammer, PhD.: „Myslím si, že mnohí ďalší študenti by radi na prax išli, ak by bola taká možnosť. Určite by pomohlo systémové riešenie.  Je nutné vytvoriť podmienky. A na to potrebujeme pochopenie a aj priamy vklad zo strany podnikov. Preto vítame projekt, ktorý by mohol naznačiť cestu do budúcna.“

Jedným z hlavných cieľov národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti je prispôsobiť vzdelávanie reálnym potrebám spoločnosti a vytvárať medzi študentom, resp. vysokou školou a zamestnávateľom vzťah už počas štúdia tak, aby sa absolventi mohli uplatniť vo vyštudovanom odbore bezprostredne po jeho ukončení. 

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.