Späť

Zamestnávatelia budú vždy hľadať absolventov s praxou

V pondelok 10. marca 2014 prezentovala zástupkyňa projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti PhDr. Marta Jozefíková študentom 4. ročníka Žilinskej univerzity v Žiline (ŽU) možnosti, ktoré im ponúka národný projekt. Venovala sa predovšetkým témam dlhodobých stáží v podnikoch a krátkodobým exkurziám.

V úvode svojho príhovoru študentom kládla otázky, ktorými sa mnohí z nich aktuálne zaoberajú: „Čo po štúdiu?", "Kde nájsť uplatnenie?", "Bude zamestnanie podľa ich predstáv?“ 

Študenti sa dozvedeli, že odpovede na tieto otázky môžu jednoznačne ovplyvniť - a to svojou aktivitou a prípadným zapojením sa do národného projektu.  Možnosti, ktoré projekt ponúka študentom pre naštartovanie ich kariéry už počas štúdia na vysokej škole sú viaceré – od krátkodobých exkurzií určených najmä pre študentov 1. stupňa vysokoškolského štúdia, cez dlhodobé praxe pre študentov 2. stupňa až po 3-mesačnú stáž v zahraničí pre najlepších absolventov praxe na Slovensku.

M. Jozefíková aj z vlastnej profesionálnej skúsenosti potvrdila obrovskú výhodu absolventov s už realizovanou praxou u zamestnávateľov, u ktorých sa uchádzajú o prácu. Zdôraznila, že v budúcnosti sa na realizovanú prax bude prihliadať čoraz viac, vzhľadom na zavedenie systému duálneho vzdelávania pravdepodobne už od budúceho roku, keď bude prax každého študenta vysokej školy povinnou.

Napísala Ing. Katarína Géčová, referantka PR Žilinskej univerzity v Žiline

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.