Späť

Záujem o spoluprácu potvrdili aj CEIT a VTP Žilina

V pondelok 28. októbra 2013 sa predstavitelia národného projektu zúčastnili na rokovaní o ponukách praxe pre študentov so spoločnosťami CEIT Žilina a VTP Žilina.

Ing. Ján Rofár, PhD. prezentoval zámer spoločnosti CEIT - Stredoeurópskeho technologického inštitútu prizvať ďalších študentov všetkých stupňov vysokoškolského štúdia Žilinskej univerzity formou praxe do inovatívnych a rozvojových projektov. CEIT SK s.r.o. Stredoeurópsky technologický inštitút bol založený s podporou Žilinskej univerzity ako spin off Slovenského centra produktivity. Hlavným cieľom je integrácia vedecko-výskumných a vývojových aktivít pre posilnenie konkurencieschopnosti. Spoločnosť sa zameriava na najmodernejšie technológie, prístupy a metódy, snaží sa vytvárať nástroje podpory inovačných aktivít a tak stimulovať ekonomický rast a prosperitu komerčne orientovaného vedeckého a technologického výskumu a výsledkov univerzitného výskumu v podnikateľskej praxi. Viac informácií: www.ceit.eu.sk.

Juraj Kavecký a Andrej Rybovič z VTP Žilina prezentovali zámer spoločnosti rozšíriť doterajšie aktivity smerované na uplatnenie študenta v praxi o spoluprácu s národným projektom "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti". Vzájomná spolupráca umožní spoločnosti VTP Žilina sprostredkovať viac príležitostí na vzdelávanie v podmienkach podnikovej praxe študentom Žilinskej univerzity s podnikmi, s ktorými dlhodobo udržiavajú spoluprácu. VTP Žilina je komerčná spoločnosť pracujúca na zásade neziskovosti, nakoľko získané finančné prostriedky využíva na získanie zaujímavej práce, brigády či témy diplomovej práce pre študentov, prípadne na podporu mladých podnikateľov formou "inkubátora" VTP Žilina. Referencia: www.vtpzilina.sk.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.