Späť

Zaujímavosti z decembrového stretnutia expertnej skupiny

Pred vianočnými sviatkami sa poslednýkrát v roku 2013 stretla Expertná skupina pre spoluprácu VŠ a podnikov. Na pôde Žilinskej univerzity v Žiline zaznelo z úst zúčastnených niekoľko zaujímavých viet:


Jozef-Jurkovic-maiMgr. Jozef Jurkovič, riaditeľ odboru vysokoškolského vzdelávania sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo svojej prezentácii na zasadnutí Expertnej skupiny pre spoluprácu VŠ a podnikov povedal:„Treba posilňovať flexibilitu pri tvorbe študijných programov na VŠ a viac reflektovať na potreby zamestnávateľov. Nedá sa to však robiť z pozície ministerstva, treba viac prepájať firmy a vysoké školy. A tiež je dôležité viac sa orientovať na bakalárske štúdium.“
 
Prof. Ing. Dušan Galusek, PhD., prorektor pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne: „Dôležité však je riešiť celé školstvo na Slovensku, od základných a stredných škôl, až potom budeme vedieť vyriešiť situáciu vo vysokoškolskom vzdelávaní.“
 
Ing.-Branislav-Hadár-2
Ing. Branislav Hadár, KIA Motors
Ing. Branislav Hadár, KIA Motors: „Zamestnávatelia nemôžu suplovať vysokoškolské štúdium, a preto je dôležité, aby už počas štúdia chodili študenti do praxe. Cítime, že už aj na stredných školách nedokážu dobre pripraviť mladých ľudí, ktorí veľmi nemajú záujem učiť sa. Preto je pre nás, zamestnávateľov, potrebné, aby sme komunikovali o praxi pre študentov.“

Pavel-Raschman-a-Dušan-Galúsek-web
Prof. Ing. Pavel Raschman, CSc.
a Doc. Ing. Dušan Galusek
Prof. Ing. Pavel Raschman, CSc., prorektor pre vzdelávanie Technickej univerzity v Košiciach: „Situáciu v našom školstve zmenil za posledné roky štát, nie školy, preto ju musí aj štát napraviť.“

Ing. Peter Vrábel, Technická univerzita v Košiciach: „Hovoríme o študentoch ako o obchodnom artikli. Podľa môjho názoru netreba ich počet masifikovať, ale preorientovať študentov humanitných smerov na technicky orientované vysoké školy.“

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.