Späť

Žilinskí vysokoškoláci hľadali príležitosti. Ponúka im ich aj národný projekt.

Vstupná hala Žilinskej univerzity v Žiline bola 25. a 26. marca preplnená študentmi, ktorí sa aktívne zaujímali o svoju budúcnosť.

Prišli sa pozrieť na Dni príležitostí 2014, ktoré s úspechom organizuje na univerzitách po celom Slovensku už 18 rokov študentská organizácia IAESTE. V rámci tohto podujatia až 28 rôznych podnikov ponúkalo študentom exkurzie, praxe, stáže, brigády či dokonca možnosť zamestnať sa.  Záujem študentov bol veľký, o čom svedčilo nielen množstvo otázok pri stánkoch jednotlivých firiem, ale aj účasť študentov na prednáškach, ktoré boli pre nich pripravené.
2014_03_2526_ŽU Žilina
Predstavitelia národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti prezentovali študentom možnosť absolvovať exkurzie vo vybraných podnikoch, ktoré spolupracujú so Žilinskou univerzitou v Žiline. Naďalej však zdôrazňovali možnosť prihlásiť sa na dlhodobú stáž v podniku a overiť si tak teoretické vedomosti nadobudnuté počas štúdia v reálnej praxi.

V priebehu dvoch dní navštívilo stánok národného projektu množstvo študentov. Ich otázky smerovali najmä k témam diplomových prác a možnostiam dlhodobých stáží. Viac n2014_03_2526_ŽU Žilinaež 200 študentov tiež prispelo k tomu, aby sme vyprofilovali podniky, o ktoré je medzi študentmi najväčší záujem. Žilinskí vysokoškoláci by v rámci exkurzií  radi navštívili predovšetkým veľké podniky, ako sú Volkswagen Slovakia, a.s. v Martine, KIA Motors Slovakia, s.r.o., Matador Industries, a.s. či CEIT Technical Innovation, s.r.o.

Mgr. Mária Lichvárová vysvetľovala študentom, aké sú výhody absolvovania praxe či exkurzie s podporou národného projektu. Prítomní študenti oceňovali možnosti výberu podnikov, ako aj  ponúkaných tém diplomových či ročníkových prác, ktoré si môžu počas dlhodobej stáže v podniku vypracovať. Mgr. Katarína Lepiešová študentov oboznámila s postupom prihlasovania sa na prax, ako aj s priebehom samotnej praxe s podporou národného projektu.

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.