Späť

ZTS Strojárne Námestovo významne rozšíria ponuku praxe vysokoškolským študentom

Vo štvrtok 20. marca 2014 predstavitelia národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti prezentovali výkonnému riaditeľovi spoločnosti ZTS Strojárne, s.r.o. Námestovo Ing. Jozefovi Pisoňovi a technickému riaditeľovi spoločnosti Doc. Ing. Antonovi Triščovi, PhD., MBA možnosti národného projektu, ktoré ponúka vysokoškolským študentom v oblasti praxí v podnikoch.

Mgr. Helga Jančovičová, PhD., hlavná odborná garantka národného projektu, ako aj prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., člen Expertnej skupiny pre popularizáciu ocenili, že aj takýto úspešný podnik s dlhoročnou tradíciou má záujem zapojiť sa do projektu a ponúknuť vysokoškolským študentom dlhodobé stáže či krátkodobé exkurzie s podporou národného projektu.

Spoločnosť ZTS Strojárne, s.r.o. Námestovo je najväčším zamestnávateľom so slovenským kapitálom v Oravskom regióne. Od svojho vzniku, v roku 1954, prešli rôznymi zmenami právnej subjektivity, ako aj korekciami výrobného programu v oblasti strojárskej výroby. Nové vlastnícke vzťahy posilnili orientáciu strojárskej výroby na výrobu dielcov a zvarencov pre montáž traktorov, zemných a cestných strojov, kombajnov a poľnohospodárskej techniky.
 

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.