Posúdenie efektívnosti študijných programov VŠ z hľadiska potrieb trhu práce a spolupráce s podnikovou sférou

ZÁMER A CIEĽ AKTIVITY
Cieľom aktivity je vytvorenie metodiky a posúdenie všetkých relevantných študijných programov v rámci oprávnených vysokých škôl z pohľadu prioritných potrieb praxe a prognóz vývoja pracovného trhu. Na základe toho navrhnúť optimalizáciu postupov prispôsobenia vysokoškolského vzdelávania potrebám zamestnávateľov a perspektíve ekonomického rastu krajiny. Pod potrebou praxe rozumieme predovšetkým tie segmenty trhu práce, ktoré v súčasnosti a v prognózovanom vývoji najvýraznejšie prispievajú k rastu HDP a korešpondujú s prioritami Národného plánu budovania infraštruktúry výskumu a vývoja 2012. Okrem implementácie vytvorenej metodiky pre vybrané študijné  programy budú dôležité návrhy pre adaptáciu nových obsahov a foriem štúdia v 100 vysoko perspektívnych študijných programoch. Vznikne tak podklad pre skvalitnenie prípravy absolventov a zvýšenie ich úspešnosti pri uplatňovaní sa na trhu práce, ako aj ich samotná hodnota pre subjekt trhu práce. Celkové vyústenie tejto aktivity by malo priniesť systémové odporúčania v predmetnej oblasti.

ŠPECIFICKÉ CIELE
 • Identifikácia študijných programov, kde už existujú príklady dobrej praxe spolupráce VŠ a podnikovej sféry a zapojenie študentov týchto študijných programov
 • Tvorba metodiky a benchmarkingových kritérií pre posúdenie uplatniteľnosti absolventov cieľových študijných programov na trhu práce
 • Vypracovanie prognózy dopytu po absolventoch študijných programov vysokých škôl na trhu práce výhľadovo na 5 + 5 rokov
 • Posúdenie všetkých študijných programov z oprávnených vysokých škôl z pohľadu aktuálnych a perspektívnych potrieb praxe
 • Výber 100 vysoko perspektívnych študijných programov pre zaradenie do ďalšej podpory z projektu
 • Detailné odporúčania pre optimalizáciu obsahov a foriem štúdia v 100 študijných programoch vzhľadom na potreby praxe
CIEĽOVÁ SKUPINA
Študenti I., II. a III. stupňa vysokých škôl na území cieľa Konvergencia: cca. 35 000 (nepriama cieľová skupina)

PRIAME BENEFITY
 • Identifikácia študijných programov, kde už existuje spolupráca VŠ s podnikom a priestor pre rozšírenie a skvalitnenie spolupráce
 • Odporúčanie pre zdokonalenie vzdelávania
 • Prognóza dopytu po absolventoch perspektívnych študijných programov vzhľadom k zamestnateľnosti v odvetviach s vysokou pridanou hodnotou pre hospodársky rast SR
 • Posúdenie efektívnosti a výkonnosti vysokých škôl z pohľadu aktuálnej a perspektívnej uplatniteľnosti ich absolventov
 • Formulovanie zoznamu najperspektívnejších študijných programov
 • Nadviazanie spolupráce formou Zmluvy o spolupráci so 100 perspektívnymi študijnými programami
 • Odporúčania pre inovácie obsahu študijného programu

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.