Aktívne vytváranie siete spolupráce vysokých škôl a podnikovej sféry


ZÁMER A CIEĽ AKTIVITY
Aktivita sa zameriava na vytváranie a podporu väzieb a spolupráce vysokých škôl a súkromného sektora pri procese vzdelávania.  Aktivita 1.2 je najrozsiahlejšia z celého  národného projektu. Jej základná činnosť je v budovaní predpokladov praktického vzdelávania študentov vysokých škôl a ich zapájaní do poznávania reálnych potrieb a reálnych riešení problémov a inovácií v praxi.
Spolupráca vysokých škôl a súkromného sektora podporí vytváranie obsahov a foriem vysokoškolského vzdelávania pre reálne potreby trhu práce, ako aj pre požiadavky podnikateľskej sféry. Otvorí sa priestor pre vzdelávanie študentov vysokých škôl v reálnych podmienkach podnikovej praxe. Zámerom je kreovanie pilotnej siete spolupráce medzi vysokými školami (v prípade už existujúcich vzťahov sa tieto podporia a posilnia) a podnikmi. Vytvorí sa efektívny systém, v ktorom sa študenti budú vzdelávať vo vopred dohodnutých podmienkach a získajú praktické kompetencie priamo v podnikovej praxi alebo v založených výučbových strediskách na pracoviskách vysokých škôl zapojených do projektu. Vytvorí sa tak predpoklad ich efektívneho uplatnenia na trhu práce po ukončení štúdia.

ŠPECIFICKÉ CIELE
 • Uplatnenie absolventov na trhu práce a podnikania
 • Okamžitý pozitívny dopad na hospodársky rast
 • Efektívna spolupráca vysokej školy a podnikovej sféry
 • V špecifických prípadoch aj riešenie závažných celospoločenských úloh, rozvoj riadenia a uplatňovanie špičkových technológií a inovácií
 • Orientovanie na týchto 6 prioritných oblastí z Národného plánu budovania infraštruktúry výskumu a vývoja 2012:
 • Materiálový výskum, výskum nových materiálov, nanotechnológie
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Biomedicína a biotechnológie
 • Priemyselné technológie (doprava, strojárstvo, elektrotechnika)
 • Ochrana životného prostredia, poľnohospodárstvo, kvalita potravín
 • Udržateľná energetika a energie
CIEĽOVÁ SKUPINA
Študenti I., II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia: 3 350


PRIAME BENEFITY
 • Vytvorenie materiálu s hodnotením a odporúčaniami pre pozitívne zmeny v oblasti spolupráce vysokých škôl s podnikmi
 • Cca. 50 oblastí/tém pre praktické vzdelávanie
 • Nadviazaná a zazmluvnená spolupráca medzi ÚIPŠ, vysokými školami a podnikmi zapojenými do spolupráce v národnom projekte
 • Predložená ponuka tém/oblastí z prostredia podnikov na spoluprácu v rámci národného projektu s uvedením študijného odboru, tém/oblastí pre vzdelávanie v praxi
 • Účasť konkrétnych študentov v podnikovej praxi
 • Uskutočnené výberové konanie na výučbové školiace centrá v podnikoch
 • Kontrola podmienok výkonu činnosti na zazmluvnené výučbové školiace centrá v podnikoch
 • Zazmluvnená spolupráca s cca. 150 lektormi - pedagógmi z vysokých škôl a cca. 100 lektormi z podnikov
 • Vytvorená sieť spolupráce vysokých škôl s podnikmi
 • Nastavenie systému podpory vytvárania aktívnej spolupráce a siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou
 • Zoznam ponúk tém/oblastí z vysokých škôl podnikom na praktické vzdelávanie
 • Zapojenie konkrétnych študentov do vzdelávania v podnikovej praxi
 • Zabezpečenie krátkodobého vzdelávania pre 3000 študentov I. stupňa vysokoškolského štúdia
 • Uzavretie zmluvných vzťahov cca. 350 študentov II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia na minimálne 1 a maximálne 3 polroky
 • Memorandum o spolupráci vysokej školy a podniku o uzavretej vzájomnej zmluve pre spoluprácu

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.