Skvalitnenie vzdelávacieho obsahu a podpora inovatívnych foriem vzdelávania pre potreby trhu práce vo vybraných perspektívnych študijných odboroch

ZÁMER A CIEĽ AKTIVITY
Účelom realizácie aktivity je skvalitnenie vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom zavádzania inovácií do vzdelávacieho obsahu, ako aj podporou inovatívnych foriem vzdelávania pre potreby požiadaviek trhu práce vo vybraných perspektívnych študijných programoch.
Aktivity priblížia obsah vzdelávania potrebám podnikovej praxe a požiadavkám trhu práce. Vďaka vybaveniu výučbových kontaktných centier modernými vzdelávacími pomôckami podľa definícií potrieb podnikovou praxou sa vytvorí študentom perspektívnych študijných programov skvalitnený vzdelávací obsah a forma v súlade s pravidlami Operačného programu Vzdelávanie a Európskeho sociálneho fondu. Tieto metódy budú zodpovedať priamo požiadavkám a potrebám trhu práce. Zároveň bude možné v uvedených kontaktných centrách vzdelávať študentov vysokých škôl zapojených do národného projektu pomocou inovatívnych foriem vzdelávania, ako aj priamym zapojením študentov do riešenia úloh na pracovisku počas ich študijného pobytu v podniku.

ŠPECIFICKÉ CIELE
  • Vybavenie vysokoškolských výučbových školiacich centier praxe, ktoré sú v rámci preferovaných študijných programov, študijnými pomôckami, učebnicami a odbornou literatúrou, licenciami na študijné pomôcky, softvérovými nástrojmi modelovania procesov, nosičmi, nástrojmi a licenciami s inovovaným digitálnym vzdelávacím obsahom.
  • Zabezpečenie pobytu vybraným študentom II. a III. stupňa na špičkovom pracovisku podniku, kde prebieha spolupráca v rámci implementácie národného projektu.
CIEĽOVÁ SKUPINA
Študenti I., II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia zapojených spolupracujúcich vysokých škôl

PRIAME BENEFITY
  • Vytvorenie výučbových školiacich centier praxe na vysokých školách v spolupracujúcich študijných programoch
  • Materiál o potrebách vybavenia a pomôcok pre jednotlivé študijné programy
  • Zabezpečenie študijných pomôcok pre výučbové základne
  • Sfunkčnenie vysokoškolských výučbových centier praxe pre potreby priblíženia výučby podnikovej sfére a praxi v zmysle skvalitnenia obsahu vzdelávania a podporu inovatívnych foriem vzdelávania
  • Pobyty študentov v rámci spolupráce medzi vysokými školami a podnikovou sférou na špičkových zahraničných pracoviskách

 

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.