Popularizácia štúdia v perspektívnych študijných odboroch a spolupráce medzi vysokými školami a podnikovou sférou

ZÁMER A CIEĽ AKTIVITY
Zásadným prvkom v činnosti tejto časti projektu je prostredníctvom štandardných komunikačných postupov cielene vytvárať predpoklady zvýšeného celospoločenského záujmu o národný projekt a o jeho jednotlivé zámery a zvýšiť informovanosť o potrebách prepojenia vzdelávania s potrebami podnikovej praxe. Ďalším z cieľov je zvýšenie záujmu samotných vysokých škôl a podnikov o vzájomnú interakciu a vytváranie predpokladov pre spoluprácu orientovanú predovšetkým na využitie rozvojového potenciálu mladých ľudí pre hospodársky rast a zvyšovanie konkurencieschopnosti. V nadväznosti na to motivovať študentov prvých ročníkov vysokých škôl, študujúcich v perspektívnych i náročnejších študijných programoch, aby aktívne využívali možnosti národného projektu, aby využívaním praktického vzdelávania našli už ako absolventi rýchle a perspektívne uplatnenie na trhu práce a podnikania. V rámci jednotlivých mediálnych činností budú prezentované aj názory odborníkov na pozitívne systémové zmeny vo vysokoškolskom vzdelávaní.

ŠPECIFICKÉ CIELE
 • Organizácie podujatí konferenčného typu na národnej úrovni
 • Príprava podujatí „Prezentačné dni podnikov“ na vysokej škole pre nadviazanie spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou a pre kariérne smerovanie študentov
 • Nadviazanie spolupráce s vybraným špičkovým zahraničným vedecko-výskumným pracoviskom
 • Návšteva vybraného špičkového zahraničného pracoviska
 • Využívanie komunikačnej platformy - webovej stránky pre popularizáciu perspektívnych študijných programov a praktického vzdelávania vo vytvorených sieťach spolupráce vysokých škôl s podnikmi
 • Kreovanie redakčnej rady pre riadenú popularizáciu
CIEĽOVÁ SKUPINA
 • Študenti I., II. a III. vysokoškolského štúdia všetkých stupňov - 3 000 osôb
 • Verejnosť
PRIAME BENEFITY
 • Vypracovanie odporúčaní pre popularizáciu záverov národného projektu
 • Popularizačné výstupy v médiách dostupných odbornej a laickej verejnosti
 • Komunikačná platforma podľa požiadaviek a potrieb národného projektu
 • Pravidelná aktualizácia obsahu komunikačnej platformy
 • Monitorovateľné výstupy na komunikačnej platforme
 • Konferencia pre prezentáciu a vyhodnotenie špičkových výsledkov spolupráce vysokých škôl s podnikmi
 • Popularizované výstupy z podujatí prostredníctvom komunikačnej platformy, médií a pod.
 • „Prezentačné dni podnikov“
 • Popularizované a medializované výstupy zo všetkých aktivít projektu
 • Spolupráca so špičkovými zahraničnými pracoviskami za obdobie realizácie národného projektu

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.