Prihlásenie na prax

Kód ponuky : 0224-1

Spoločnosť / Podnik : Carcoustics Slovakia Nováky

Téma vzdelávania v praxi : Podieľať sa na projektoch súvisiacich so zavádzaním nových výrobkov pre sériovú výrobuPred prihlásením na prax musíte byť prihlásený na našej stránke.
Ak ešte nemáte vytvorený účet, registrujte sa.

Registrovať sa

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.