Prihlásenie na prax

Kód ponuky : 0224-4

Spoločnosť / Podnik : Carcoustics Slovakia Nováky

Téma vzdelávania v praxi : Podieľať sa na zavedení systému QS v spoločnosti Carcoustics Slovakia NovákyPred prihlásením na prax musíte byť prihlásený na našej stránke.
Ak ešte nemáte vytvorený účet, registrujte sa.

Registrovať sa

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.