Registrácia - lektor podniku

Osobné údaje

Údaje potrebné pre pracovnú dohodu

V zmysle Zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracúvaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v prihláške, životopise a iných prílohách organizáciou Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava.

Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia.

Súhlas je daný na dobu neurčitú a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv dotknutej osoby v zmysle ustanovení §28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.