Bc. Tomáš Torok

Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta ŽU

Študovaný študijný program:
Priemyselné inžinierstvo
Stupeň štúdia:
Stupeň: II. / ročník : 1.
Pohlavie:
Muž

O mne

Som študentom druhého stupňa vysokej školy a mám záujem pracovať na svojom seba zdokonaľovaní a získavaní praxe v mojom odbore.


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.