Bc Marek Varga

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD

Študovaný študijný program:
Ľudské zdroje a personálny manažment
Stupeň štúdia:
Stupeň: II. / ročník : 5.
Pohlavie:
Muž

O mne

Dobrý deň , moje meno je Marek Varga.Mám 25 rokov, som študentom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, študujem odbor Ľudské zdroje a personálny manažment. Moje najobľúbenejšie záľuby resp. koníčky sú šport, zábava , čítanie kníh , riešenie logických napr. Sudoku. Rád by som si počas štúdia našiel prax v mojom odbore pretože nakoľko teóriu ovládam na dobrej úrovni ale prax je takmer žiadna, čo sa tyká môjho odboru. Touto cestou by som bol rád, keby som získal prax konkrétne v personálnom útvare.


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.