Bc. Peter Hudák

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií TUKE

Študovaný študijný program:
Výrobné technológie
Stupeň štúdia:
Stupeň: II. / ročník : 1.
Pohlavie:
Muž

O mne

Som pracovitý, cieľavedomí študent VŠ, ktorému nechýba chuť pracovať a učiť sa nové veci. Mám skúsenosti, ktoré som nadobudol na rôznych brigádach, ale nepodarilo sa mi dostať do strojárskej firmy riešiť konkréte problémy v oblasti výroby. Mám skúsenosti s energetikou, ale v budúcnosti nechcel sa jej venovať.

Bc. Peter Hudák

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.