Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Verejná vysoká škola

Šrobárova 2, 041 80 Košice

Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách ako verejná vysoká škola
IČO:
00397768
Fakulty:
  • Prírodovedecká fakulta UPJŠ
  • Fakulta verejnej správy UPJŠ
  • Lekárska fakulta UPJŠ
  • Právnická fakulta UPJŠ
  • Filozofická fakulta UPJŠ
Počet študentov, ktorí absolvovali prax : 0

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.