Prešovská univerzita v Prešove

Verejná vysoká škola

Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov

Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách ako verejná vysoká škola
IČO:
17070775
Fakulty:
  • Gréckokatolícka teologická fakulta PU
  • Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU
  • Fakulta manažmentu PU
  • Fakulta zdravotníckych odborov PU
  • Filozofická fakulta PU
  • Fakulta humanitných a prírodných vied PU
  • Pedagogická fakulta PU
  • Fakulta športu PU
Počet študentov, ktorí absolvovali prax : 0

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.