Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Verejná vysoká škola

Národná 12, 974 01 Banská Bystrica

Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách ako verejná vysoká škola
IČO:
30232295
Fakulty:
  • Fakulta prírodných vied UMB
  • Ekonomická fakulta UMB
  • Právnická fakulta UMB
  • Fakulta politických vied UMB
  • Filozofická fakulta UMB
  • Pedagogická fakulta UMB
Počet študentov, ktorí absolvovali prax : 0

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.