Technická univerzita v Košiciach

Verejná vysoká škola

Letná 9, 042 00 Košice

Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách ako verejná vysoká škola
IČO:
00397610
Fakulty:
  • Fakulta výrobných technológií TUKE
  • Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE
  • Hutnícka fakulta TUKE
  • Strojnícka fakulta TUKE
  • Stavebná fakulta TUKE
  • Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
  • Ekonomická fakulta TUKE
  • Fakulta umení TUKE
  • Letecká fakulta TUKE
Počet študentov, ktorí absolvovali prax : 0

Aktuálna ponuka praxe (spolupráca s podnikmi)http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.