Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Verejná vysoká škola

Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách ako verejná vysoká škola
IČO:
00397482
Fakulty:
  • Fakulta biotechnológii a potravinárstva SPU
  • Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
  • Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU
  • Technická fakulta SPU
  • Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
  • Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU
Počet študentov, ktorí absolvovali prax : 0

Aktuálna ponuka praxe (spolupráca s podnikmi)http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.