Späť

Potrebujú slovenské univerzity inovácie v metódach vzdelávania?

Z rôznych medzinárodných rankingov univerzít vyplýva, že Slovensko signifikantne zaostáva za krajinami OECD a konkrétne aj za krajinami V4 (Griffin, The role of implicit knowledge in education, 2015). Téma nevyhnutnosti zmien vo vysokom školstve na Slovensku je predmetom vysoko intenzívnej verejnej a odbornej diskusie. Pálčivosť problému reflektuje aj štát, keď napríklad Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, realizovaný Centrom vedecko-technických informácií SR, reaguje na skutočnosť, že potreby zamestnávateľov sa výrazne rozchádzajú so štruktúrou odborov a kvalitou absolventov, ktorých vysoké školy na Slovensku produkujú (CVTI SR, Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, 2013-2015 – ďalej len ako Národný projekt). Snaží sa identifikovať a špecifikovať poteby zamestnávateľov, vrátane prenositeľných a odborne-špecifických kompetencií a následne intervenuje v súčinnosti s pedagógmi vysokých škôl formou návrhov inovatívnych zmien v kurikulách študijných programov, ale tiež v metódach vzdelávania, rozvíjajúcich konkrétne kompetencie. Na analytické výstupy, identifikované deficity a návrhy pre inovácie vo vzdelávaní v spomínanom projekte môžeme nadviazať v tomto texte novými informáciami, ktoré rozšíria pohľad na potrebné riešenia a umožnia odbornej verejnosti benefitovať z komplementarity zistení.

V našich predchádzajúcich prácach bolo konštatované, že inovatívne techniky, ktoré sa vzťahujú na podporu tacitných znalostí a rozvoj zážitkového učenia v prostredí univerzitných učební, môžu slúžiť ako základ pre zlepšenie úrovne vzdelania a umožniť tak prechod smerom od metód orientovaných primárne na pedagóga a prednášky (Griffin, Opportunities for Slovak Universities, 2015). Ale o čom konkrétne sú tieto metódy? Prečo sú tieto výučbové trendy vhodnejšie na produkciu úspešnejších absolventov? Aké faktory sú potrebné na to, aby boli tieto metódy úspešnejšie? Aký dopad môžu mať takéto inovatívne techniky na kvalitu učenia a tiež na úroveň slovenských univerzít vo všeobecnosti?

Celý článok nájdete tu.


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.