Späť

Vysoké školy v Českej republike

Česká republika je relatívne malá až stredne veľká (stredoeurópska) členská krajina Európskej únie s počtom obyvateľov približne 10,5 milióna v roku 2014 (Eurostat). Podľa posledných dostupných porovnateľných údajov z databázy OECD (vzťahujúcich sa k roku 2012) bolo na vysokoškolské vzdelávanie zapísaných 440 tisíc študentov (z toho 9 % s cudzím štátnym občianstvom). Štrnásť tisíc Čechov bolo na vysokoškolské štúdium zapísaných v zahraničí (z nich 5 tisíc, teda približne 1/3 na Slovensku). Čistá miera vstupu do vysokoškolského vzdelávania dosahuje 60 % vo vysokoškolskom sektore a 9 % v nevysokoškolskom sektore.

Česká republika dosahuje z hľadiska podielu vysokoškolsky vzdelanej populácie európsky podpriemerné hodnoty. Zatiaľ čo priemer krajín EÚ21 predstavuje 30 % (OECD EaG 2014), v českej dospelej populácii (vo veku 25 – 64 rokov) je s vysokoškolským vzdelaním 19 % obyvateľov. Menší alebo porovnateľný podiel vysokoškolsky vzdelanej populácie majú v Európe len Slovensko (19 %), Portugalsko (18 %) a Taliansko (16 %).
V rámci Európy ide o krajinu, ktorej podiel investícií finančných prostriedkov do vyššieho vzdelávania je na úrovni európskeho priemeru. Celkové (verejné i súkromné) výdavky na vysoké školstvo dosahujú v Českej republike 1,43 % hrubého domáceho produktu (HDP), pričom priemer krajín EÚ21 je tak isto na úrovni 1,43 % HDP (OECD EaG 2014). Z európskych krajín vynakladá na vysokoškolské vzdelávanie vzhľadom k HDP menej napríklad Spojené kráľovstva (1,23 % HDP), Nemecko (1,31 % HDP) alebo Belgicko (1,41 % HDP).

Pri zohľadnení rôznej cenovej úrovne krajín sa však úroveň investícií do vysokého školstva ukazuje ako podpriemerná. Jednotkové výdavky na študenta vysokoškolského vzdelávania (vrátane výdavkov na výskum a vývoj) predstavujú v Českej republike 35 % HDP na obyvateľa. Pre porovnanie, jednotkové výdavky v priemere krajín EÚ21 predstavujú 39 % HDP na obyvateľa.
V Českej republike je na základe prebiehajúceho Bolonského procesu čiastočne implementovaný systém 3 stupňov vysokoškolského vzdelávania (ISCED 6 – 8). Ďalej sú ponúkané aj programy vyššieho odborného vzdelávania (ISCED 6). Programy krátkeho cyklu (ISCED 5) v českom vzdelávacom systéme ponúkané prakticky nie sú.

Celý článok nájdete tu.


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.