Späť

Vysoké školy v Dánsku

Dánsko je relatívne malá severská krajina Európskej únie s počtom obyvateľov približne 5,6 milióna v roku 2014 (Eurostat). Na vysokoškolské štúdium bolo podľa posledných dostupných porovnateľných údajov z databázy OECD (ktoré boli evidované k roku 2012) zapísaných 275 tisíc študentov (z toho 12 % s cudzím štátnym občianstvom), k tomu 8 tisíc Dánov bolo na vysokoškolské štúdium zapísaných v zahraničí. Čistá miera vstupu do vysokoškolského vzdelávania dosahuje už 74 % vo vysokoškolskom sektore a 28 % v nevysokoškolskom sektore.

Z hľadiska podielu vysokoškolsky vzdelanej populácie dosahuje Dánsko európsky nadpriemerné hodnoty. V dánskej dospelej populácii (vo veku 25 – 64 rokov) je 35 % obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním, zatiaľ čo priemer krajín EÚ21 predstavuje 30 % (OECD EaG 2014).

V rámci Európy ide o krajinu, nadpriemerne investujúcu do vysokoškolského vzdelávania. Celkové (verejné i súkromné) výdavky na vysoké školstvo dosahujú v Dánsku 1,90 % hrubého domáceho produktu (HDP), pričom priemer krajín EÚ21 je len 1,43 % HDP (OECD EaG 2014).

Celý článok nájdete tu.


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.