Späť

Výsledky prieskumu spolupráce VŠ a podnikov – pohľad podnikov

V rámci aktivity 1.1 národného projektu "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti" bol zrealizovaný prieskum na vysokých školách, ktorého cieľom bola identifikácia študijných programov, kde už existujú príklady dobrej praxe spolupráce VŠ a podnikovej sféry.

V rámci aktivity 1.1 národného projektu "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti" bol zrealizovaný prieskum na vysokých školách, ktorého cieľom bola identifikácia študijných programov, kde už existujú príklady dobrej praxe spolupráce VŠ a podnikovej sféry. Po oslovení vysokých škôl nasledoval zber dát od podnikov.
 
Po vyhodnotení údajov vznikol samostatný obraz vnímania spolupráce s vysokými školami z uhla pohľadu podnikov. Tento predkladáme v priloženom súbore.

Prieskum spolupráce VŠ a podnikov - pohľad podnikov.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.