ARCHIMA, s.r.o.

Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy

Štefánikova 24, 08001 Prešov

Kontaktná osoba za podnik:
Ing.arch. Peter Marcinko
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:
36496341
Zástupca pre právne úkony:

Informácie o podniku

http://www.archima.sk/

Aktuálna ponuka praxe (spolupráca s VŠ)http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.