Ponuka praxe č.

Téma č.

Prihlásiť sa

ARCHIMA, s.r.o.

Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy

sídlo firmy:
Štefánikova 24, 08001 Prešov
IČO:
36496341
Adresa pracoviska:
ateliér Archima s.r.o.,Štefánikova 24 Prešov
Kontaktná osoba:
Ing.arch.Peter Marcinko
Telefón:
0905441270

Technická univerzita v Košiciach

Stavebná fakulta TUKE

Študijný program:
Konštrukcie pozemných stvieb
Pracovisko, katedra:
Kontaktná osoba:
Ing.arch.Peter Marcinko
Telefón:
0905441270

Informácie o praxi


Aké špecializované laboratórium alebo pracovisko využije VŠ na vzdelávanie

Počet študentov:
2
Začiatok praxe:
3.2017
Koniec praxe:
6.2017
Stupeň VŠ štúdia:
II.

Informácie o téme


Úloha:
Projektovanie v Revite2017 - využitie BIM technológií
Kompetencie:
zručnosti práce v BIM- REVIT 2017
Počet študentov:
2
Záverečná práca:
nie

Požiadavky pri nástupe do praxe


Požadované teoretické znalosti, odborné zručnosti a úroveň ich zvládnutia:
odbor -konštrukcie pozemných stavieb , záujem o prácu v REVITE

Požadovaná jazyková spôsobilosť a úroveň (podľa zvyklostí podniku)
Sj

Preferencia miesta pobytu / oblasti záujmu študenta
Ano

Iné požiadavky podniku
Prešov

Všetky témy ponuky praxe č.http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.