Galéria

Prezentačné dni podnikov na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite Nitre 3. 3. 2015

Prezentačné dni podnikov na Technickej univerzite vo Zvolene 25. 2. 2015

Prezentačné dni podnikov na Technickej univerzite v Košiciach 27. 11. 2014

Prezentačné dni podnikov na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave 18. 11. 2014

Prezentačné dni podnikov na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne 5. 11. 2014

10.09.2015

Moderná škola, TV Markíza (1. diel)

Strana: [1]  [2] 

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.